fbpx

Rules & Purpose

LUT Entrepreneurship Society voimassaolevat säännöt 2020

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on LUT Entrepreneurship Society ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä LUTES, sen kotipaikka on Lappeenranta ja sen virallinen kieli on suomi. 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yrittäjien ja yrittäjähenkisten jäsenten yhdistäjänä ja tukiverkostona, edistää yrittäjyysmyönteistä kulttuuria ja toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Yhdistys toimii starttipintana, kokoontumispaikkana ja kontaktien luojana. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia, koulutusta, tapahtumia, illanviettoja, opintomatkoja sekä keskustelu-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia hankittuaan asianmukaisen luvan. 

 

3. Jäsenet 

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, alumnijäseniä ja kannatusjäseniä. 

 

Varsinaisia jäseniä voivat olla Lappeenrannassa toimivien korkeakoulujen opiskelijat. 

 

Alumnijäsen voi olla alemmassa tai ylemmässä korkeakoulussa opiskellut ja jo valmistunut henkilö. Alumnijäsen ei ole äänioikeutettu. 

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsen voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö. Kannatusjäsen ei ole äänioikeutettu. 

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen tulee osallistua yhdistyksen yleiskokoukseen vähintään kerran vuodessa tai vastaavasti osoittaa aktiivisuutensa muilla tavoin. Muu aktiivisuus on hallituksen arvioitavissa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

Varsinainen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jäsenen valmistuttua korkeakoulusta. Päätöksen tekee hallitus. 

 

Jäsenen omasta pyynnöstä varsinainen jäsen voidaan muuttaa alumni- tai kannatusjäseneksi mikäli henkilö täyttää jäsenkriteerit. 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

 

Varsinaisilta, alumni- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Varsinaisten jäsenien, alumni- ja kannatusjäsenien jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. 

 

6. Hallitus 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) jäsentä, joista vähintään puheenjohtaja ja kolme (3) muuta ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Jokaiselle hallitukseen kuuluvalle valitaan yksi (1) henkilökohtainen varajäsen, joka täyttää samat ehdot kuin edustamansa hallituksen jäsen. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä. 

 

Hallitus määrittää muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kukin yksin. 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka on myös tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 

9. Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on vain jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Alumnijäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla. 

 

11. Varsinaiset kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. 

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

13. Ohjesäännöt 

 

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

Contact

LUT Entrepreneurship Society ry

PL 20
53850 Lappeenranta
Y-tunnus 2475174-9