fbpx

Rules & Purpose

LUT Entrepreneurship Society voimassaolevat säännöt 2021 (English version below)

Nämä säännöt on hyväksytty ja astuneet voimaan yhdistyksen kevätkokouksessa 26.5.2021.

 

 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LUT Entrepreneurship Society ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista

lyhennettä LUTES, sen kotipaikka on Lappeenranta ja sen virallinen kieli on suomi.

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yrittäjien, yrittäjähenkisten jäsenten ja opiskelijoiden

yhdistäjänä ja tukiverkostona, edistää yrittäjyysmyönteistä kulttuuria ja toimia jäsentensä

yhteistyöelimenä. Yhdistys toimii starttipintana, kokoontumispaikkana ja kontaktien luojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia, koulutusta, tapahtumia,

illanviettoja, opintomatkoja sekä keskustelu-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä

omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi

toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia

hankittuaan asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen toimintakielet ovat suomi ja englanti.

 

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja

säännöt, sekä täyttää jäsenyyden kriteerit.

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, alumnijäseniä ja kannatusjäseniä.

Varsinaisia jäseniä voivat olla LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun

tutkinto-opiskelijat.

Alumnijäseniä voivat olla LUT-yliopistossa tai LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelleet ja jo

valmistuneet henkilöt, jotka ovat varsinaisena jäsenenä ollessaan toimineet yhdistyksen

luottamustehtävissä. Alumnijäsen ei ole äänioikeutettu.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta

ja toimintaa. Kannatusjäsen voi olla yksityinen henkilö, yritys, yhdistys tai muu

oikeushenkilö. Kannatusjäsen ei ole äänioikeutettu.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen tulee osallistua yhdistyksen

kokoukseen vähintään kerran vuodessa tai vastaavasti osoittaa aktiivisuutensa muilla

tavoin. Muu aktiivisuus on hallituksen arvioitavissa.

 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi

pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on

yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisen jäsenen jäsenyys päättyy henkilön valmistuttua korkeakoulusta. Varsinainen

jäsen siirretään hallituksen päätöksestä automaattisesti alumnijäseneksi, mikäli

alumnijäsenyyden kriteerit täyttyvät. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä

kirjallisesti hallitukselle.

Jäsenen omasta pyynnöstä varsinainen jäsen voidaan muuttaa alumni- tai

kannatusjäseneksi, mikäli henkilö täyttää jäsenkriteerit.

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta, alumni- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen

jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Varsinaisten jäsenien, alumni- ja

kannatusjäsenien jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia.

Vuonna 2022 varsinaisten sekä alumnijäsenten jäsenmaksu on 0 euroa,

ja kannatusjäsenien vuosittainen jäsenmaksu 10 euroa. 

 

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja

kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä, jotka kaikki ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä

sopii sisäisestä tehtävänjaostaan.

Hallitus määrittää muut tarvittavat toimihenkilöt tai toimikunnat.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Toimihenkilöiden toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi, ellei hallituksen kokouksessa

toimihenkilöä valittaessa toisin päätetä.

Hallitus valitaan seuraavanlaisella listamenettelyllä:

● syyskokous päättää seuraavan vuoden hallituksen koon sääntöjen puitteissa

valitaan hallituksen puheenjohtaja äänten ehdottomalla enemmistöllä

● kuullaan valitun puheenjohtajan ehdotus hallituksen kokoonpanosta sekä

kokouksen mahdolliset vastaehdotukset, joissa hallitus tulee esitellä

kokonaisuudessaan

● mikäli vastaehdotuksia tulee, valitaan hallituksen kokoonpano esitetyistä listoista

äänten ehdottomalla enemmistöllä

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

kutsusta, kuitenkin vähintään kerran kolmessa kuukaudessa tai kun vähintään puolet

hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) sen jäsenistä,

heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; ja laillinen jos kaikille jäsenille on

kokouksesta tiedotettu hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovitulla tavalla. Äänestykset

ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kukin yksin.

 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka on myös tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi

viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on

pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen jäsenistä ainoastaan varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja yhdistyksen

kokouksissa ja käytettävissä yhdistyksen luottamustehtäviin. Kannattaja- ja alumnijäsenillä

on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, mutta ei äänioikeutta, eikä heitä voida käyttää

yhdistyksen luottamustehtävissä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet

annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukset voidaan järjestää myös etänä tietoliikenneyhteyksin, mikäli

kokouksen koolle kutsuva hallitus niin päättää.

 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7)

vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallista tiedotuskanavaa käyttäen.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika sekä paikka.

 

 

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai

kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin ainakin kaksi

(2) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen

tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

13. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä

yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät

muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3)

enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen

kokouksessa hyväksytty.

 

 

14. Muut huomiot

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Rules of LUT Entrepreneurship Society ry 2021

These rules have been approved and entered into force at the association’s spring meeting on 26.5.2021.

1. Name and domicile of the association

The name of the association is LUT Entrepreneurship Society ry, the name can be unofficially abbreviated as LUTES, it is based in Lappeenranta and its official language is Finnish.

2. Purpose and forms of activity

The purpose of the association is to act as a unifier and a support network for entrepreneurs, entrepreneurial members and students, to promote an entrepreneurial culture and to act as a cooperation body for its members. The association acts as a starting point, a meeting place and a creator of contacts.

To achieve its purpose, the association organizes meetings, training, events, social evenings, study trips, as well as discussional, informational and seminar events.

In order to support its activities, the association may accept donations and wills and own movable and immovable property necessary for its activities. In addition, the association may organize fundraisers, lotteries, entertainment events and other similar events after obtaining appropriate permission.

The working languages of the association are Finnish and English.

3. Members

Anyone who accepts the purpose and the rules of the association and meets the membership criteria can join the association.

The association may have full members, alumni members and supporting members.

Degree students from LUT University and LAB University of Applied Sciences can be full members.

Alumni members can be anyone who has studied and graduated from LUT University or LAB University of Applied Sciences and who as a full member was in a position of responsibility in the association. An alumni member is not entitled to vote.

Anyone who wants to support the purpose and activities of the association can be accepted as a supporting member. A supporting member can be an individual, company, association or other legal entity. The supporting member is not entitled to vote.

Members are approved on application by the board of the association. A member must attend a meeting of the association at least once a year or correspondingly demonstrate their activity in other ways. Other activity will be assessed by the board.

4. Resignation and removal of a member

A member has the right to resign from the association by notifying the board or its chairperson in writing or by notifying the resignation to be entered in the minutes at the meeting of the association.

The board may dismiss a member from the association if the member has failed to pay their due membership fee or otherwise failed to fulfill the obligations to which they have committed by joining the association or has significantly harmed the association or no longer fulfills the membership conditions mentioned in the rules of the association or the law.

The membership of a full member ends when the person graduates from the university or the university of applied sciences. A full member is automatically transferred as an alumni member by a decision of the board if the criteria for alumni membership are met. A member may resign from the association by notifying the board in writing.

At the member’s own request, the full member may be transformed into an alumni or supporting member if the person meets the membership criteria.

5. Registration and membership fee

The amount of the registration membership fee and the annual membership fee charged from full, alumni and supporting members is decided by the autumn meeting. Membership fees for full members, alumni and supporting members may vary.

In 2022, the annual membership fee for full and alumni members is 0 euros and for supporting members 10 euros.

6. The board

The affairs of the association are managed by the board, which consists of the chairperson elected at the autumn meeting and three to seven (3-7) members, all of whom are full members of the association.

The board elects a vice-chairperson, a secretary and a treasurer from among its members, and agrees on its internal division of responsibilities.

The board appoints other necessary officials or committees.

The term of office of the chairperson and the member of the board is one (1) calendar year. The term of office of the official is one (1) calendar year, unless otherwise decided at the board meeting when the official is elected.

The board is elected by the following list procedure:

the autumn meeting decides on the size of the next year’s board within the frame of the rules

the chairperson of the board will be elected by an absolute majority of votes

hearing the proposal of the elected chairperson on the composition of the board and any counter-proposals of the meeting, in which the board must be fully presented

in the event of counter-proposals, the composition of the board will be chosen from the submitted lists by an absolute majority of votes

The board meets at the invitation of the chairperson or, in their absence, the vice-chairperson, but at least once every three months or when at least half of the members of the board so request.

A quorum is reached if at least two-thirds (2/3) of its members are present, including the chairperson or vice-chairperson; and lawful if all members have been notified of the meeting as agreed at the inaugural meeting of the board. Votings will be resolved by a simple majority of votes. In the event of a tie, the chairperson will have the casting vote, but in an election however, the vote is decided by lot.

7. Signing for the association

The name of the association is signed by the chairperson and vice-chairperson of the board, each alone. 

8. Accounting period and financial auditing

The accounting period of the association is a calendar year, which is also the term of office of the financial auditors.

The financial statement with the necessary documents and the annual report of the board must be submitted to the auditors no later than one month before the spring meeting. The auditors must give their written statement to the board no later than two weeks before the spring meeting.

9. Meetings of the association

The association holds two regular meetings a year.

The spring meeting of the association is held in January-May and the autumn meeting in September-December on a date determined by the board.

An extra meeting is held when the meeting of the association so decides or when the board calls it necessary or when at least one tenth (1/10) of the voting members of the association so request in writing from the board specifically for a notified matter. The meeting will be held within thirty days of the request to the board.

Of the members of the association, only the full members have the right to vote at the meetings of the association and are available for positions of responsibility in the association. Supporting and alumni members have the right to speak and attend meetings, but not the right to vote, and may not act in positions of responsibility of the association. At the meetings of the association, each full member has one vote.

The decision of the meeting must be the proposal supported by more than half of the votes cast, unless otherwise provided in the rules. In the event of a tie, the chairperson will have the casting vote, but in an election however, the vote is decided by lot.

Meetings of the association may also be held remotely by telecommunications, if the board convening the meeting so decides.

10. Convening the meetings of the association

The board will convene the meetings of the association at least seven (7) days before the meeting by using the official information channel of the association. The invitation to the meeting must state the time and the place of the meeting.

11. Regular meetings

The spring meeting of the association will address the following issues:

opening of the first meeting

electing a chairperson, a secretary, two auditors of the minutes and, if necessary, two tellers

establishing the legality and the quorum of the meeting

accepting the procedure of the meeting

presenting the financial statement, the annual report and the statement of the auditor/auditors

deciding on the approval of the financial statement and the freedom of responsibility of the board and other accountable persons

dealing with other matters mentioned in the invitation of the meeting

The autumn meeting of the association will address the following issues:

opening of the first meeting

electing a chairperson, a secretary, two auditors of the minutes and, if necessary, two tellers

establishing the legality and the quorum of the meeting

accepting the procedure of the meeting

approving the action plan, estimate of revenue and expenditure and the amount of the registration and the membership fee for the following calendar year

electing the chairperson of the board and the other members of the board

electing one or two operations inspectors and deputy inspectors or one or two financial auditors and deputy auditors

dealing with other matters mentioned in the invitation of the meeting

If a member of the association wishes to have a matter discussed at the spring or the autumn meeting of the association, they must notify the board in writing at least two (2) weeks before the meeting so that the matter can be included in the meeting invitation.

12. Changing the rules and dissolution of the association

The decision to change the rules and the dissolution of the association must be made at a meeting of the association by at least three-quarters (3/4) majority of the votes. The invitation to the meeting must mention the changing of the rules or the dissolution of the association.

Upon the dissolution of the association, the funds of the association will be used to further the purpose of the association in the manner determined by the meeting deciding on the dissolution. When the association is terminated, its assets will be used for the same purpose.

13. Guidelines

Guidelines in addition to these rules can give more detailed regulations on matters considered important for the operation of the association. The guidelines and the changes to them must be approved at a meeting of the association by at least two-thirds (2/3) majority of the votes. The guidelines enter into force as soon as they are approved at the association’s meeting.

14. Other remarks

Otherwise, the regulations of the current Association Act are followed within the activities of the association.

Contact

LUT Entrepreneurship Society ry

PL 20
53850 Lappeenranta
Y-tunnus 2475174-9